Burs Yönetmeliği

BURS YÖNETMELİĞİ ELBİSTAN MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ AİLE VAKFI

BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç: Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı tarafından maddi açıdan sıkıntıda olan ve 28 (yirmisekiz) yaşını geçmemiş yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam: Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere hangi koşullarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak: Madde 3 - Bu Yönetmelik Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı senedinin 3. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar: Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Dernek: Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfını, Yönetim Kurulu: Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı Yönetim Kurulu'nu, Sekreterlik: Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı Sekreterliği'ni, Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunu, Öğrenci: Yurt içinde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencisini, Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı, Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu, Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl burs verilecek öğrenci sayısını, Burs Tahsis Listesi: Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu burs verilmesi uygun görülen öğrenci listesini, Gereksinim: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu, Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi, Ek Dil: Önceki öğrenimde öğrenim alınan yabancı dilden farklı bir yabancı dili Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun ek dil hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini, Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM - Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 5 - Dernek bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

a) Yönetim Kurulu, Burs Komisyonuna burs verilecek başlangıç sınıfı öğrenci sayısı ile burs verilecek ara sınıf öğrenci sayısını içeren yıllık Burs Tahsis Kontenjanını bildirir.

b) Burs Komisyonu, kendisine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak koşuluyla belirleyerek her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna bildirir.

c) Burs Tahsis Listesi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Burs Verilebilecek Öğrenciler

Madde 6:

a) Ön lisans

b) Lisans

c) İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar (İntibak programı hariç)

d) Yüksek Lisans (ek dil hazırlık sınıfı dahil)

e) Vakıf Üniversitesi burslu öğrencileri

f) İkinci öğretimde okuyan öğrenciler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Burs Verilemeyecek Öğrenciler

Madde 7:

a) Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm bulunan kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,

b) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

d) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,

e) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler,

f) Bir yükseköğretim kurumundan ek dil dışında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

g) Vakıf Üniversitesi burssuz öğrencileri

h) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

ı) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

BEŞİNCİ BÖLÜM - Burs Tahsis İşlemleri Burs Başvurusu

Madde 8 - Burs almak isteyen öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği: Madde 9 - Öğrencinin Derneğe başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Sekreterliğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme: Madde 10 - Vakfa burs almak için başvuruda bulunan Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi: Madde 11 - Öğrencilerden alınan belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Vakıfça Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi: Madde 12 - Vakıfça burs verilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.

Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi: Madde 14 - Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, hak kazanan öğrencilerin listesinin Vakıfta ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

Burs Dosyası Açılması ve Burs Numarası Verilmesi: Madde 15 - Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Belge ve Durum Araştırması: Madde 16 - Vakıf gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

ALTINCI BÖLÜM - Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Verilmesi ve Süresi: Madde 17 - Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi: Madde 18 - Vakıftan burs alan öğrenciler, Öğretim Kurumlarından alacakları başarı durum belgelerini her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Belgeleri bu tarihe kadar tamamlanamayan öğrenciler için, yönetim kurulunun karar vermiş olduğu fon miktarı aşılmadan yeniden değerlendirme yapılabilir.

Öğretim kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi: Madde 19 - Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Burs Verilmesi: Madde 20 - Vakıftan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar. Zamanında

Ödenemeyen Burslar: Madde 21 - Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Vakfın işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen burs, geriye dönük ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM - Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi: Madde 22 - Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.

Öğretim kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 23 - Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi: Madde 24 - Çeşitli sebeplerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde bursların ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi: Madde 25 - Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve tekrar burs hakkı kazanamaz.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi: Madde 26 - Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez. Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle

Bursun Kesilmesi: Madde 27 - Üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma ve/veya yasaya aykırı madde kullanan ve/veya başka sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Bursun Tahsili

Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 16. ve 27. maddeleri uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Dernekçe geri alınır.

a) Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burs Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

b) Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı burslar Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.